Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DE VENDA (ref. D. L. n° 206/2005)

Àmbit d'aplicació

La informació al client i a les presents Condicions Generals de Contractació s'apliquen a totes les comandes realitzades a través del lloc web www.kokomamas.com (d'ara endavant, el "lloc web"). L'enviament d'una comanda suposa l'acceptació d'aquestes condicions Generals i les Condicions del Contracte.

Aquests termes i condicions de venda podrà ser modificat en qualsevol moment per part de l'operador de la present web, a la seva discreció, sense proporcionar previ avís als usuaris del lloc web. Qualsevol canvi serà efectiu des de la data de la publicació a la pàgina web i s'aplicarà només a les vendes va concloure a partir d'aquesta data.

1) les Parts del contracte de compra i venda

El lloc web per a la venda d'articles a través d'internet es gestiona el soc. Grossi Srl, amb domicili social a Riccione, Via Catalani, cif/iva 04066930407, no. inscripció REA RN-323624.

Les compres de productes de fer a través d'aquest lloc, s'veure com les parts Gran Srl, com a venedor (el "venedor") i el tema que adquireix un o més productes per a finalitats no relacionades amb el seu comerç, negoci, ofici o professió , que el comprador original ("Consum") . El venedor i el Consumidor serà col·lectivament conegut com les "parts".

Cap de comunicació del Consumidor connectat i/o relacionades amb la compra de Productes – incloent-hi els informes, queixes, sol·licituds relatives a la compra i/o lliurament dels productes s'han d'enviar a Venedor a les adreces i d'acord amb els mètodes indicats a la pàgina Web i e-mail customer@kokomamas.com.

La Web està dedicada a la venda al detall i com a tal està pensat per a l'ús exclusiu dels Consumidors. Si un o més vendes s'ha de fer respecte d'un tema que no és un Consumidor qualificat trobarà aplicació de les presents condicions generals de venda, però, no obstant el disposat en el mateix:

(a) el comprador no serà reconegut com a dret de desistiment es refereix a l'art. 10

(b) el comprador podrà no es beneficien de la garantia dels productes indicats a l'art. 8

(c) el comprador no serà reconegut a qualsevol altre objectiu, aquí sempre a favor del consumidor, que reflecteixen o són coherents amb les previsions requerides per la llei

(d) el contracte de compravenda conclòs entre el venedor i el comprador es regiran per l'italià llei.

Al mateix temps, la transmissió de l'ordre de compra el Consumidor accepta que la confirmació de la informació sobre les comandes i aquestes condicions generals de venda són enviats via e-mail a l'adreça de la mateixa va afirmar durant la inscripció a la Web o durant el procés de compra.

Per poder fer les compres a través de la Web, el consumidor ha de tenir la majoria d'edat (18 anys) i la capacitat d'actuar, el que el Consumidor declara posseir.

Són de l'exclusiva responsabilitat del Consumidor de les despeses de la connexió a través d'Internet al lloc web, incloent-hi el telèfon, segons les tarifes aplicades per l'operador seleccionat per l'usuari .

(2) les Característiques dels productes

Els productes són venuts amb les característiques descrites en el Lloc i d'acord amb les condicions generals de venda publicats en el lloc en el moment de la presentació de l'ordre d part del Consumidor, amb exclusió de qualsevol altres termes o condicions.

Els preus, els Productes comercialitzats en el Lloc i/o les característiques de la mateixa estan subjectes a canvis sense previ avís, prèviament a l'enviament de la comanda de compra, el Consum és convidat a comprovar que el preu de venda final.

3) la Conclusió del contracte de compra i venda

La presentació dels Productes en el Lloc, i no és vinculant per al Venedor, és una simple invitació a la de Consum per a formular una proposta d'un contracte de compra i no en una oferta pública.

L'ordre de compra s'envia des del Consum a l'Venedor a través de la Web té valor contractual proposta i es regula per les presents condicions generals de venda, que forma part integrant de la comanda si mateixa i que el Consumidor, a través de la transmissió de l'ordre a el venedor, ha d'acceptar plenament i sense reserva alguna. Abans de procedir amb la compra de Productes mitjançant l'enviament de la comanda de compra, se li demanarà el Consumidor a llegir atentament les presents condicions generals de venda i la informació sobre el dret de desistiment, per imprimir una còpia i desar o reproduir-ne una còpia per ús personal. A més a més, es demanarà el Consumidor per tal d'identificar i corregir els errors d'entrada de dades.

L'ordre de compra del Consumidor és acceptat pel Venedor mitjançant l'enviament del consumidor, a l'adreça de correu electrònic d'aquestes dir al Venedor en el moment de la inscripció a la pàgina web, o la transmissió de l'ordre d'un e-mail de confirmació de la comanda, que inclourà l'enllaç al text de les presents condicions de venda, el resum de la seva comanda i la descripció de les característiques del Producte sol · licitat.

El Consum de comanda, el Venedor de confirmació de la comanda i les condicions generals i les condicions de venda aplicables a la relació entre les Parts serà presentada electrònicament pel Venedor en els seus sistemes informàtics i el Consumidor pot sol·licitar una còpia mitjançant l'enviament d'una comunicació a través d'e-mail a l'Venedor a l'adreça customer@kokomamas.com.

Qualsevol contracte per a la compra de Productes es conclou quan el Consumidor rep la confirmació de la comanda per part del Venedor a través de e-mail

4) el Procediment per a la selecció i compra de Productes

Els Productes presentats en el Lloc web poden ser comprats a través de la selecció dels Productes de l'interès del Consumidor i la seva inserció en un determinat virtual cistella de la compra. Després de seleccionar els Productes, per realitzar la compra dels productes posats a la cistella de la compra, el Consum serà convidat a proporcionar dades personals per poder completar la comanda i permetre la finalització del contracte. El Consumidor es mostra un resum de la comanda a executar, el qual pot modificar el contingut:per tant, el Consumidor, després de la lectura acurada, han d'aprovar expressament les presents condicions generals de venda, a través de la corresponent marca (casella) presents en el Lloc i finalment, a través del botó de la Comanda Completa, serà requerit al Consumidor per confirmar el seu / la seva finalitat, que serà tan finalment enviat al Venedor i produirà els efectes els referits en l'anterior art. 3 d'aquest acord. El Consumidor també demanarà que seleccioneu el mètode de l'enviament i el mètode de pagament entre els disponibles.

5) Lliurament i acceptació de la mercaderia

El Lloc indica la disponibilitat dels productes i el temps de lliurament de la mateixa, no obstant això, aquesta informació es consideren purament orientatiu i no vinculant per al Venedor.

El Venedor es compromet a fer tot en el seu propi dret per tal de respectar els terminis de lliurament indicats a la pàgina Web i, en qualsevol cas, per a dur a terme el lliurament en un temps màxim de 30 (trenta) dies, a comptar des del dia següent a aquell en el qual el Consumidor hagi transmès l'ordre. En el cas de no-execució de la comanda per part del Venedor, a causa de la indisponibilitat, també temporal, de Producte, el Venedor ha de facilitar per escrit al consumidor i reemborsarà cap import ja pagat pel Consumidor per al pagament del producte.

L'enviament dels Productes sol·licitats pel Consumidor estarà en el mode seleccionat per al Consumidor, d'entre els disponibles i les indicades en el Lloc en el moment de la presentació de la comanda. El Consumidor ha de comprovar d'una manera oportuna i en el menor termini possible que el lliurament inclou tots i només els productes comprats, i amb promptitud d'informar el Venedor de qualsevol defecte dels productes rebuts o les seves desviacions de la comanda realitzada, d'acord amb el procediment esmentat en l'art. 10 de les presents condicions generals de venda. En absència dels productes seran acceptades.

Si l'embalatge o de boxa dels productes sol·licitats pel Consumidor, van arribar a la seva destinació clarament danyat, el Consumidor s'envia per denegar el lliurament del transportista/courier o acceptar l'entrega "amb la reserva".

6) els Preus, les despeses d'enviament, els impostos i les taxes

El preu dels Productes és la que s'indica en el Lloc en el mateix moment de l'enviament de l'ordre per part del Consumidor. Els preus estan inclosos els costos estàndard i embalatge, l'Iva i qualsevol impostos indirectes (si s'escau), mentre que no inclouen les despeses d'enviament que es calculen abans de la confirmació de la comanda transmesa pel Venedor per al Consumidor, i que el mateix Consumidor es compromet a pagar al Venedor a més del preu indicat en el lloc web.

El Consumidor ha de pagar al Venedor, el preu total, com es va informar en l'ordre i en la confirmació de la comanda enviada via e-mail amb el Venedor per al Consumidor.

Si els Productes han de ser lliurats en un país no pertanyent a la Unió Europea, el preu total de constar en l'ordre i confirmat en la confirmació de la comanda, incloent-hi els impostos indirectes (si escau) és net de qualsevol drets de duana i qualssevol altres impost sobre les vendes que el Consumidor es compromet des d'ara a pagar, quan a causa de, a més del preu indicat en l'ordre i confirmat en la confirmació de la comanda, proporcionada per les disposicions de la llei del País en el qual els productes es lliuren.

Són de l'exclusiva responsabilitat de Consum, els possibles costos addicionals, despeses, impostos i/o de l'obligació que un País pot aplicar, a qualsevol títol, dels Productes sol·licitats en aquestes condicions generals de venda.

El Consumidor declara que la manca de coneixement de les despeses, taxes, impostos, quotes i/o d'impostos esmentat en els punts anteriors, en el moment de l'enviament d'una comanda per al Venedor no pot constituir causa de resolució del present contracte i que no pot, de cap manera càrrec d'aquestes despeses per al Venedor.

7) pagaments

El Consumidor accepta expressament que l'execució del contracte per part del Venedor ha de començar en el moment de acreditant així el preu de/el/s producte / s adquirit/s en el compte corrent del Venedor.

El pagament es pot pagar amb targeta de crèdit o via PayPal o transferència bancària.

El Venedor pot permetre addicional mètodes de pagament, indicant-los en l'apartat de pagament de la Web.

Si el pagament es fa amb targeta de crèdit, el Consumidor serà transferida al lloc segur de Paypal. Les dades transmeses serà enviat en mode segur i no són accessibles fins i tot per al Venedor.

Si el pagament es fa per transferència bancària a favor del Venedor, el client haurà d'indicar els codis "Ràpid" i "IBAN" que apareix a la confirmació de la comanda, així com el número de comanda.

El Venedor haurà d'enviar immediatament al Consumidor, si ho exigeixi la llei aplicable, el rebut de l'impost sobre la compra executat el document adjunt en format paper als productes adquirits.

8) la Garantia de la conformitat del Venedor

La Venedora garanteix al Consumidor que els Productes estiguin lliures de defectes en el disseny i materials, així com ajustar a les ressenyes publicades a la Web durant un període de 2 (dos) anys des de la data de lliurament dels Productes al Consumidor. Queden exclosos de l'aplicació de qualsevol garantia en cas d'ús o rentar el Producte no s'ajustin a la del Producte i les instruccions/avisos proporcionada per el Venedor, que es dóna en la documentació il·lustratiu referència a les etiquetes o etiquetes.

Pena de decomís d'aquesta garantia, el Consumidor té la càrrega per informar de qualsevol defectes i de les no-conformitats dins i no més tard de les 2 (dos) mesos a partir de la descoberta, transmetent el Servei al client en el següent e-mail customer@kokomamas.com el formulari emplenat correctament amb la indicació del defecte i/o la no-conformitats trobades, així com la documentació indicada en el full de devolució propi.

Com A resultat de la recepció de la forma, i la documentació relacionada, el Venedor haurà de valorar els defectes i les no-conformitats informat per part del Consumidor a través del servei i, després de fer les pertinents comprovacions, decidirà si autoritza la devolució dels Productes proporcionar al Consumidor informació, conté el "codi de retorn", via e-mail a l'adreça facilitada per l'últim en el curs del procés de registre en el Lloc o en el procés de transmissió de l'ordre. L'autorització de devolució, els Productes no constitueixen, de cap manera el reconeixement de defectes o incompliment, l'existència dels quals ha de ser determinat després de la devolució.

Els Productes que el Venedor ha autoritzat el retorn es realitzarà per al Consumidor, juntament amb una còpia de la notificació de l'autorització de devolució tenint el "codi de retorn", dins dels 30 (trenta) dies, des de la reclamació del defecte o no conforme a la següent adreça: Grossi Srl, Via Catalani 22 Riccione 47838 (RN)

Si el Venedor és necessària per a reemborsar al Consumidor el preu pagat, la devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Consumidor en el moment de la compra del producte o per transferència bancària. Serà responsabilitat del Consumidor a informar el Venedor, sempre via e-mail a l'adreça customer@kokomamas.com les dades bancàries per fer la transferència al seu favor i per garantir que el Venedor és posar a la condició de retornar els imports deguts.

9) la Responsabilitat per productes defectuosos

Pel que fa a danys causats per Productes defectuosos, el Venedor, el distribuïdor dels productes a través del Lloc, està lliure de qualsevol responsabilitat, cap exclosos i/o excepte ponts, indicant el nom del producte el fabricant.

10) Dret de desistiment

El consumidor té dret a la retirada de qualsevol contracte conclòs acord amb aquestes condicions generals de venda, sense cap penalització, en el termini de 14 (catorze) dies des del dia de la recepció dels Productes demanats, per qualsevol raó, i sense haver de motivar la seva decisió.

A l'efecte de l'exercici del dret de desistiment, el Consumidor haurà de comunicar a les Venedor dins de l'esmentat termini en el corresponent formulari correctament emplenat, per correu electrònic a l'adreça customer@kokomamas.com

Si els Productes no han estat enviats al Consumidor, la retirada s'ha de considerar que exerceix sobre la recepció de l'esmentada correu electrònic per part del Venedor.

Si els Productes s'han enviat al Consumidor, després de la recepció de l'esmentada e-mail, el Venedor envia el Consumidor via e-mail el codi de retorn. En els propers vuit dies, el Consumidor ha d'escriure el codi de retorn en el formulari corresponent i retornar els Productes per venedor , juntament amb el formulari, degudament preparats i plens de el codi de retorn, que s'ha d'enviar a: Gran Srl, Via Catalani 22 Riccione 47838 (RN). S'entén que els riscos i costos del transport relacionats amb tornar el producte al Venedor aniran a càrrec del Consumidor.

En ordre per a la retirada dret a ser vàlidament exercit, els Productes hauran de ser lliurats o, si s'envia per el venedor intacta (sense cap signe de desgast, a l'abrasió, scuffing, ratlles, deformacions, etc.) completa amb totes les seves parts i accessoris (incloent les etiquetes i les etiquetes intactes i que s'adjunta a l'producte) acompanyats per qualsevol instruccions/notes/manuals, envasament i l'embalatge original i el certificat de garantia, si hi és present. En absència del Consumidor no té dret a la devolució de l'import pagat.

El Venedor va rebre els Productes retornats, reservant-se el dret de comprovar que les mateixes s'han de retornar en les condicions descrites anteriorment.

Si la verificació dels Productes retornats ha un resultat positiu i el dret de desistiment ha estat vàlidament exercida pel Consumidor en els termes i en la forma prescrits, el Venedor es reintegrarà al Consumidor de la totalitat de l'import pagat per la compra dels Productes, incloent-hi les despeses d'enviament, en el menor temps possible i en qualsevol cas abans de les 14 (catorze) dies des de la data en què el Venedor es va adonar de l'exercici del dret de desistiment per part del Consumidor.

En qualsevol cas seran a càrrec del Consumidor, les despeses d'enviament i qualsevol addicional taxes o impostos per a la devolució del Producte al Venedor.

L'esmentada devolució s'efectuarà, sempre que sigui possible, amb el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Consumidor en el moment de la compra del producte o per transferència bancària a favor del Consumidor; serà responsabilitat del Consumidor a informar el venedor per e-mail a customer@kokomamas.com les dades bancàries per fer la transferència al seu favor i per garantir que el Venedor és posar a la condició de retornar els imports deguts.

11) consum de Dades i la protecció de la privacitat

Per poder procedir amb l'ordre, i després a la conclusió d'aquest contracte estan obligats a través de la Web certes dades de caràcter personal per al Consumidor. El Consumidor reconeix que les dades personals facilitades seran registrades i amb el Venedor, d'acord amb i en el compliment de la normativa proporcionada per l'italià llei D. Lgs n. 196/2003, i modificacions posteriors en matèria de privacitat - donar d'execució, per cada compra realitzada a través de la pàgina Web i subjectes a la seva autorització, per a qualsevol d'aquestes activitats addicionals com s'indica en el corresponent avís de privadesa facilitada al Consumidor a través de la pàgina web en el moment de la comanda.

El Consumidor declara i garanteix que les dades facilitades per el Venedor durant el procés de compra són correctes i veraces.

Per a qualsevol informació addicional sobre els mètodes de tractament de les dades personals del Consumidor, és possible accedir a l'apartat de la Política de privacitat (política de privacitat) del Lloc web.

11) Caixa

Tot i que el Venedor ha d'adoptar les mesures de protecció de les dades personals contra la seva eventual pèrdua, la falsificació, la manipulació i l'ús indegut per part de tercers, degut a les característiques i limitacions tècniques, relatives a la protecció de les comunicacions electròniques a través d'internet, el Venedor no pot garantir que la informació o les dades per veure el consumidor sobre el lloc no són accessibles o visibles per part de tercers no autoritzats.

El Venedor, respecte de les dades relatives al pagament amb targeta de crèdit prevalgui dels serveis de l'empresa Paypal , que adopta els sistemes tecnològics per garantir el màxim nivell de fiabilitat, la seguretat, la seguretat i la confidencialitat en la transmissió d'informació a través de la web.

12) llei aplicable i jurisdicció

Cada contracte de venda de concloure entre el Venedor i el Consumidor, sota aquestes condicions generals de venda es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació italiana. En cada cas, s'entendrà sense perjudici dels drets que, possiblement destinats als consumidors en normes obligatòries de la llei vigent a l'Estat d'aquests.

Per a qualsevol controvèrsia al tribunal competent és el Jutjat de Rimini, excepte en el cas que aquesta previsió no trobar aplicació a causa de l'obligatorietat de les normes de la legislació vigent en el país de residència del consumidor.